Yum Yum Teriyaki Korean BBQ

Yum Yum Teriyaki Korean BBQ

Suite E119

Korean BBQ

Daily 10am – 8:30pm

808-885-7773

http://restaurantguru.com/Yum-Yum-Teriyaki-Waimea